Kansen en uitdagingen zon op bedrijfsdaken

Frank 0475427135

Kansen en uitdagingen Stroom Van Eigen Kweek 2.3 ( Svek23)

Aanleiding

C4C werkt samen met andere partijen aan de ontwikkeling van opwekcapaciteit van duurzame energie. Er zijn daarbij hoge verwachtingen van de potentie van zon op onbenutte daken. Mogelijke belemmeringen in de potentiële ontwikkeling van zon-PV installaties zijn de beperkte netcapaciteit en kennis bij de bedrijven.

Het feit dat niet al het beschikbaar veronderstelde dakoppervlak ook daadwerkelijk geschikt is voor zonnepanelen. In toenemende mate blijken zon-op-dak projecten te stranden vanwege een ongeschikt dak. Daarbij blijkt de dakconstructie vaak onvoldoende sterk, of onverzekerbaar door onvoldoende brandveiligheid.

Svek23 wil meer inzicht in de kosten en opbrengsten van zon-op-dak met aandacht voor het effect op de businesscase om zowel nieuwe als bestaande daken geschikt te maken voor de installatie van zon-PV.

Probleembeschrijving

Zonne-energie installaties op bedrijfsdaken zijn over het algemeen groter dan 35 kWp, en vallen in de categorie “grootschalige zon”.

Een nadere analyse van de redenen waarom de zon-op-dak projecten zijn teruggevallen geeft verschillende oorzaken aan, o.a.:

• Dakconstructie niet toereikend

• Onrendabele businesscase

• Aansluitproblemen

• Verzekerbaarheid en brandveiligheid

• Etc.

België heeft op daken nog ruimte voor 99,6 gigawattpiek zonnepanelen*Eneregyville en VITO

Belemmeringen voor de businesscase van Zon-op-bedrijfsdaken

De centrale vraag is, of het mogelijk is om vooraf vast te stellen welke ontwikkelingen en daksituaties een grote impact hebben op de slagingskans van een zon-op-dak project en of het mogelijk is om het effect daarvan op de businesscase te kwantificeren. Daarmee zouden bedrijven een betere inschatting vooraf kunnen maken van de slagingskans van individuele zon-op-dak projecten en daarmee een betere inschatting kunnen maken van het werkelijk benutbare potentieel aan dakoppervlak.

Verzekeringen

Verzekeraars hebben veel aandacht voor de brandbaarheid van een dakconstructie. Voordat er PV panelen op een dak staan komt het brandrisico m.b.t. de dakconstructie hoofdzakelijk van binnen uit (brand binnen in het gebouw die de dakconstructie kan aansteken). Door het plaatsen van PV panelen op het dak komt er ook een ontstekingsbron boven op het dak bij. Door technisch falen kan brand ontstaan in een zonnepaneel of in de bekabeling/connectoren van de zonnepanelen.

Daardoor weegt de brandbaarheid van de toegepaste dakconstructie nog zwaarder in het brandrisicoprofiel wat de verzekeraar bij beoordeling van het brandrisico gebruikt.

Voldoet een gebouw onvoldoende of niet aan het gewenste (brand)risicoprofiel dan kan de verzekeraar besluiten om geen of een gedeeltelijke verzekering voor het complex aan te bieden. De verzekeraar heeft namelijk geen acceptatieplicht. Het is daarom van belang dat brandbare isolatiematerialen in het dak goed zijn afgeschermd.

• Bij voorkeur is het betreffende dak volledig onbrandbaar (Euro brandklasse A). Het dakbeschot bestaat hierbij uit beton geïsoleerde sandwichpanelen of een metalen dek opbouw welke geïsoleerd is met minerale wol. De dakhuid bestaat uit waterkerende dakbedekking van PVC of EPDM.

• Polyisocyanuraat (PIR) geïsoleerde daken volgens Euro brandklasse B zijn acceptabel. De dakhuid bestaat ook hier uit een waterkerende dakbedekking van PVC of EPDM.

• Polyisocyanuraat (PIR) geïsoleerde daken kunnen acceptabel zijn als het materiaal is bedekt met onbrandbare materialen zoals (non) ferro metalen, cementvezelboard of minerale wol Bitumineuze dakhuid is niet acceptabel.

• Polyurethaan (PUR) geïsoleerde daken zijn alleen acceptabel als het materiaal is bedekt met een 30 minuten brandbestendig materiaal (zoals cementvezelplaat of minerale wol) tussen de PV-panelen en de waterkerende laag.

• Polystyreenschuim (EPS) geïsoleerde daken zijn uitgesloten van verzekering, tenzij deze volledig dak is bedekt / omsloten door niet-brandbare isolatie en materialen met een brandweerstand van ten minste 60 minuten.

Het bouwen van nieuwe daken of het aanpassen van bestaande daken om de dakconstructie geschikt te maken voor verzekerbare PV-installaties brengt kosten met zich mee.

Ontwikkeling energieprijzen

Een belangrijk aspect voor het realiseren van zon-pv-projecten is het economisch rendement. De inkomsten van grootschalige zonneprojecten komen deels uit de vermeden uitgaven (kostenbesparing) bij eigenverbruik van de opgewekte elektriciteit.

En deels uit de verkoop van elektriciteit die niet zelf benut kan worden.

Door de continue daling van de kostprijs van PV-systemen, neemt de investering ook steeds verder af; de inkomsten uit verkoop van elektriciteit zijn in toenemende mate in staat om gedeeltelijk de kostprijs van de installatie te dekken. Dat betekent echter ook dat de rendement van het PV-project meer bloot komt te staan aan marktinvloeden. De toekomstige elektriciteitsprijzen zijn dus bepalend voor de businesscase en daarmee ook in welke mate additionele kosten voor aanpassingen aan het dak rendabel zijn.

Is het financiële rendement nog wel belangrijk , als we moeten verduurzamen?

Businesscase analyse

Voor de businesscase analyse zijn een aantal parameters opgesteld die een grote invloed hebben op het projectrendement:
 

• Systeemgrootte van de zon-PV installatie op het dak: 100 kWp en 2,5MWp.

• Ontwikkeling elektriciteitsprijzen: normale ontwikkeling op basis van historische trend en een scenario waarin de elektriciteitsprijzen blijven hoog zijn.

• Factor eigenverbruik elektriciteit: geen eigenverbruik, dus 100% netlevering en een situatie waarin het eigenverbruik 30% tot 50% is, afhankelijk van de systeemgrootte.

• Voorbereidingskosten dakaanpassing: geen voorbereidingskosten, beperkte meerkosten om nieuw dak voor te bereiden op PV, middelhoge kosten om bestaand dak geschikt te maken voor PV en tenslotte hoge kosten voor grote renovatie van een bestaand dak.

  • Systeemgrootte
  • Elektriciteitsprijzen
  • Factoor eigengebruik
  • Scenario’s dak aanpassingen

Conclusies en aanbevelingen

  • Indien er sprake is van onvoldoende draagkracht van de dak- of gebouwconstructie is dat een serieuze belemmering. De kosten voor versterking zijn meestal dermate hoog (> 100 €/m2), dat het plaatsen van zon-PV panelen niet meer financieel haalbaar is.
  • Indien er sprake is van ongeschikte dakopbouw m.b.t. brandveiligheid in combinatie met PV-panelen, zijn er aanpassingen mogelijk, die door verzekeraars worden geaccepteerd. In veel gevallen is dit wel financieel haalbaar, afhankelijk van de specifieke situatie.
  • De analyse parameters geeft inzicht in de benodigde aanpassingen en kosten die nodig zijn om een dak geschikt te maken voor het plaatsen van PV-panelen.
  • Als dakaanpassingen nodig zijn, hebben de meerkosten hiervan een negatieve invloed op de business case van zon-PV op dak. Daar staat tegenover dat dakaanpassingen additionele voordelen hebben, zoals: a. Verbetering levensduur van het dak

Meer weten?

Neem contact op met Frank, Supportteam Energie-Innovatie door te mailen naar bge@bruggegeeftenergie.be of bel 0475 427135.