GebiedsEsco: Collectieve aanpak is de oplossing voor grootschalige verduurzaming bedrijventerreinen.

Collectieve aanpak is de oplossing voor grootschalige verduurzaming bedrijventerreinen.

De markt voor kantoor- en bedrijfspanden verandert in snel tempo. Gebouwen met een hoge energie-efficiënte zijn aantrekkelijker in de markt en laten een betere waardeontwikkeling zien.

Tegelijkertijd is het lastig om op dit moment de investeringen voor deze verbeteringen te bekostigen.

Een ESCo kan dé manier zijn om te verduurzamen

De financiering van de verduurzaming van bedrijventerreinen blijft een interessant vraagstuk, waarop het antwoord nog niet helder is geformuleerd. Dit terwijl het besparingspotentieel met betrekking tot energiezuiniger bestaand vastgoed ( op bedrijventerreinen) indrukwekkend is.

Vanuit de markt blijkt dat individuele ESCo’s kunnen werken, maar de collectieve ESCo gaat een stapje verder. Hiermee kan bijvoorbeeld een bedrijventerrein in zijn geheel worden verduurzaamd.

Wat is een GebiedsEsco?

Een GebiedsESCo is een middel om collectief en coöperatief invulling te geven aan energiebesparing en verduurzaming in een gebied. Gebouweigenaren krijgen inzicht in het potentieel aan energiebesparing op gebouwniveau.

Op basis van collectieve afspraken worden vervolgens duurzame maatregelen geïmplementeerd. De winst uit deze duurzame maatregelen wordt ingezet voor verdere collectieve verduurzaming, waarin de deelnemers natuurlijk zelf zeggenschap hebben.

Onderscheidend vermogen

Het onderscheidende vermogen van de GebiedsESCo ligt in de samenwerking die gerealiseerd wordt met de verschillende lokale belanghebbenden. Met het overzichtelijke stappenproces en de centraal belegde kennis van energie- en projectmanagement worden middelen aangeboden om concreet aan de slag te gaan met energiebesparing.

De initiatiefnemer van de GebiedsESCo is Brugge Geeft Energie vzw.

Voordelen collectief ten opzichte van individueel

Ontzorgen: het proces wordt voor de ondernemer uitgevoerd, waardoor hij zich kan focussen op de core business: geld verdienen.

  1. Continue monitoring en installatie.
  2. Onderlinge vergelijkingsmogelijkheden.
  3. Kostenvoordeel door schaalvoordelen bij inkoop.
  4. Kostenvoordeel door participatie bijvoorbeeld in gezamenlijke PV in plaats van losse installaties.
  5. Oppakken van gezamenlijke marketing en communicatie .

Communicatie richting

Externe partners (Gemeenten, Provincies, Financiers) wordt eenvoudiger.

Mogelijkheden tot externe financiering worden vereenvoudigd.

Meer weten mailto:bge@bruggegeeftenergie.be