Strategisch investeren in netaansluitingen

Bekend is dat de doorlooptijd voor netverzwaringen bij Fluvius op dit moment al kan oplopen.

Door ontwikkelingen in de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit op andere locaties dan voorheen snel toe

Om de transitie naar elektrisch vervoer en benodigde laadinfrastructuur in de sector te ondersteunen zijn de volgende punten van belang.

Het proactief, strategisch en gebundeld verzwaren van netaansluitingen bespaart kosten en beperkt toekomstige belemmeringen in de opschaling van logistieke laadinfra. Veel toekomstige locaties voor (gedeeld) logistiek laden zijn nu al te voorspellen. Hier kan nu al op ingespeeld worden, net zoals dat in de markt voor reguliere publieke laadinfra gebeurt met het proactief plaatsen van laadpalen op basis van de voorspelling van de toekomstige laadbehoefte.

Het gesprek over hoe en wie deze strategische voorinvesteringen (gezamenlijk) gaan doen dient op korte termijn plaats te vinden.

Concluderende aanbevelingen:

Het delen van laadinfra kan, binnen de juiste condities, dit is een belangrijke pijler binnen collectieve laadinfra.

Door gedeeld laden op bedrijventerrein op te schalen, wordt elektrisch vrachtvervoer(met name N2- en N3-voertuigen) ook voor kleinere logistieke partijen aantrekkelijker. Gekeken naar toekomstige systeemrisico’s, kan het gedeeld laden op privaat terrein dan ook zeker van groot belang zijn voor de competitiviteit in de logistiek.

Met het gegeven dat gedeelde laadinfra meer (kleinere) partijen in staat stelt mee te doen in de duurzame logistiek, zal de uitrol van gedeelde private laadinfra de aanschaf van elektrische bestel- en vrachtwagens ook doen versnellen. En deze ontwikkeling zal op zijn beurt ook de uitrol van niet-gedeelde/overige laadinfra weer versnellen. Het stimuleren van gedeeld collectieve laadinfra kan dienen als één van de vliegwielen voor duurzame logistiek.

Er zijn significante obstakels te overwinnen. Onze verwachting is, dat als er niets gebeurd, de ontwikkeling van gedeeld collectieve laadinfra zeer moeizaam of zelfs niet van de grond zal komen.

Overheden zullen uit zichzelf naar verwachting slechts beperkt zorgdragen voor voldoende publieke laadinfra en hoogstens concessies uitgeven voor deze laadinfra langs corridors (laden onderweg, op truck parkings of snelwegparking).

Het gedeeld laden bij depots of ander type overslagpunten, zal grotendeels door de markt opgepakt moeten worden.

Hier ontbreekt momenteel echter de gewenste samenwerking nog tussen stakeholders op een groot aantal onderwerpen om dit goed van de grond te krijgen.

In plaats van het denken in losse projecten, zal gewerkt moeten worden aan verdere netwerkplanning en marktontwikkeling, waarin de koppeling tussen (toekomstige) projecten wordt gezocht.

Gezien de investeringen en langlopende gekoppelde (beleid)trajecten, die gepaard gaan met de aanleg van laadinfra, zien wij hiervoor een volgende tijdslijn voor ons qua ontwikkeling van laden in de logistiek:

1. Startfase:

Gekenmerkt door first movers en de vereiste laadzekerheid met eigen laadinfra. Pilots voor gedeeld laden met N2- en N3-voertuigen starten. In deze fase zitten we nu, maar geluiden uit de markt laten horen dat ook deze pilots nog steeds traag of maar half van de grond komen. Het is belangrijk dat deze pilots plaatsvinden en goed gemonitord worden om van te leren.

2. Opschalingsfase:

Gedeeld laden start als alternatief voor kleinere logistieke partijen. Om deze fase naar voren te halen in de tijd, zal op korte termijn met een groot aantal bovenstaande oplossingsrichtingen gestart dienen te worden. Prioriteit is gebaat.

3. Volwassen fase:

Gedeeld laden als interessante business case voor alle spelers en stakeholders, als aanvulling op eigen en publieke laadinfra.

Daarbij moet gezegd worden, dat een groot aantal van de genoemde oplossingsrichtingen ook direct van invloed zouden zijn op een snellere uitrol van niet-gedeelde laadinfra, bijvoorbeeld op depots.

De kennis, uitdagingen en aanbevelingen die zijn verzameld geven een beeld van de huidige markt en toekomstige ontwikkelingen. De uitvoering heeft ons geleerd dat op het gebied van gedeeld laden op (privaat) bedrijventerrein de kennis en ervaringen in de markt op dit moment nog zeer beperkt zijn.

In wat minder mate geldt dit ook nog steeds voor de inzet van elektrische voertuigen in de logistiek. We hebben gemerkt dat maar weinig partijen in de markt in staat zijn ver vooruit te kijken naar hoe deze markt zich zou kunnen ontwikkelen en wat hierin mogelijke risico’s en oplossingsrichtingen zijn.

Doordat we in de beginfase staan zal het van belang zijn om de komende jaren ervaring te blijven doen en bij te sturen op basis van nieuwe inzichten.

Aan te raden is om goed te letten op branches die meer vooroplopen qua uitrol van laadinfra, denk aan personenauto’s en bussen. Strategische lessen die hierin zijn opgedaan, kunnen helpen om een eenduidige, langjarige strategie te vinden die zowel markt als overheid helpt op weg naar het uiteindelijke doel: Zero Emissie vervoer in de logistiek.